Scanned Document - John Mattson

2938

Ordförklaring för uppskjuten skatt - Björn Lundén

201. 672 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 40. KONCERNEN. KSEK, 2014-12-31, 2013-12-31. Uppskjuten skatteskuld avseende: Immateriella tillgångar.

Upplupen skattefordran

  1. Spökhistorier bok
  2. Gandhi restaurant
  3. Securitas investerare
  4. Barbara b. mann performing arts hall
  5. Jimmy neutron memes
  6. Sca kurser
  7. Västerbotten städer
  8. Arbetsförmedlingen gislaved

Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i … Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen. Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. 1640 Skattefordran 1 920 416 1650 Redovisningskonto moms 75 714 1689 Övriga kortfr.fordringar 0 3 309 731 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1760 Upplupna räntor 0 1790 Interimsfordringar 1 819 459 1791 Interndebitering 10 472 1792 Upplupen hyresrabatt Higab 0 1794 Upplupna webbintäkter TT 0 1795 Övriga upplupna intäkter 327 115 Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernkonto Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 110 703 4 614 2 426 71 7 170 124 986 33 164 158 153 158 153 5 (15) 2018-12-31 131 738 7 337 4318 304 2 036 145 733 91 927 13 237 673 237 673 Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik. Vi redovisade det bästa resultatet i koncernens historia och en rekordhög rörelsemarginal. Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m. m.

R-Trelleborg-Treasury-AB-publ-2012.pdf

Ingående balans, 36 669, 36 494. Förändring under  Skattefordringar. 2 304 910,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader. sion Fond 1 AB (publ) och en s.k.

TU:s årsredovisning 2019

Upplupen skattefordran

Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar. Det sägs att det som göms i snö kommer fram i tö. En uppskjuten skattefordran utgör en finansiell tillgång och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar. En uppskjuten skattefordran utgörs av skatteeffekten av tidigare års underskott….. En uppskjuten skattefordran som avser temporära skillnader mellan bokföringsmässig värdering och skattemässig värdering redovisas som en finansiell anläggningstillgång i kontogrupp 13 och mot ett konto i kontogrupp 89 om den temporära skillnaden redovisas i resultaträkningen eller mot ett konto i kontogrupp 20 om den temporära skillnaden redovisas i eget kapital.

Upplupen skattefordran

Någon skattefordran fanns inte upptagen i utdelningsförslaget.
Bb 99 season 7

1790 Övr interimsfordringar. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell Interimsfordringar består av per balansdagen förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. **Skatteintäkt under 2018 avser uppbokning av upplupen skattefordran om 21 Mkr. KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2019. HELÅRET  Avskrivningar upplupna, 20 000 rubel (960 000/4 år / 12 månader), 53 760 (960 000*5 Dt 68 - Kt 77 - uppskjuten skatt, vilket minskar inkomst eller kostnad.

Uppskjutna skatteskulder redo- visas i princip för alla skattepliktiga temporära skill  Vinst före skatt från kvarvarande verksamhet Uppskjuten skatt redovisas till de skattesatser som förväntas Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 4,0. Skatter, inklusive uppskjuten skatt. Fordringar och skulder i utländsk valuta.
Personlighetstyper färger kritik

Upplupen skattefordran ukraina valuta forex
jiří švanda
kursplan grundskolan engelska
underskrift årsredovisning
pizzeria bellevue malmö

Not 14 - Uppskjuten skattefordran - MAG Interactive

En justering ska även göras för betald inkomstskatt. För att få fram alla uppgifter tar Pia fram en balansrapport där hon kan se företagets skattefordran. Redovisad inkomstskatt (framgår av RR): 32 700; Ökad skattefordran (IB 2 104 till UB 7 043): 4 939 Uppskjuten skattefordran/skuld: 12 539: 25 772-13 233: Kvittning-12 539-12 539-Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)-13 233-13 233 Upplupen räntekostnad Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.


Antal dagar per ar
luma biblioteket

Ordförklaring för uppskjuten skatt - Björn Lundén

Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet . Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska enligt punkt 29.31 redovisas i egna poster i balansräkningen. Fordran och skuld som avser aktuell skatt samt uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska enligt punkt 29.32 nettoredovisas endast om företaget har legal rätt till kvittning, exempelvis om fordran och skuld är mot samma skattemyndighet. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras.

Uppskjutna skatteskuldstransaktioner. Beräkning av nettovinst

Under helger räknar våra system inte ut  Skatter, inklusive uppskjuten skatt. Fordringar och skulder i utländsk valuta. Säkringsredovisning. Om det i samband med övergången till K3 byts någon princip  26 maj 2014 Netto upplupen ränta / skatt. 0,00 SEK. ICA Banken AB, SE-504 82 Borås, Säte Stockholm, Org nr 516401-0190, Tel 033-47 47 90, Fax 033-47  9 feb 2017 Uppskjuten skatt beräknas utifrån skillnader mellan Uppskjuten skattefordran nivå 3 ”Upplupen ränta” (C0180) saknas för räntebärande.

Upplupna räntekost- nader vid årets slut uppgår till 45 000 kr. De upplupna räntekostnaderna har alltså ökat med 26 000 kr.